دوره کاربردی آیین دادرسی مدنی

دوره کاربردی آیین دادرسی مدنی

دوره کاربردی آیین دادرسی مدنی

دوره کاربردی آیین دادرسی مدنی

 

با حضور دکتر حسن فضلی

قاضی شعبه 25 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

مستشار دادگاه تجدید نظر

 

به مدت 10ساعت

 5 دی ماه

پنجشنبه ساعت  14 الی 19

ثبت نام:

02188006323

02188005727